ספר ויקרא – קדושים תהיו

מהו הנושא המרכזי של ספר ויקרא?

הפרשיות הראשונות עוסקות בדיני הכהנים; בפרשת שמיני יש דיני מאכלות אסורות, אך ניתן לבאר שגם הם באים בקשר לכהנים: כדי להודיע מה טמא ומה טהור ביחס לנבלות ולהבדיל ביחס למקדש (כפי שעולה מן הכתובים); לאחר מכן באות פרשיות תזריע ומצורע, המדברות גם הן על הנכנסים למקדש ועל אלה שאינם נכנסים; אחרי מות – עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים; אמנם, מפרק י"ח (אמצע פרשת אחרי מות) – שבו מדברת התורה על איסורי ביאה – עד סוף פרשת קדושים לכאורה אין נגיעה לענייני הכהנים; פרשת אמור חוזרת לעסוק בענייני הכהנים: היטמאות למתים, קרבנות החגים ועוד, וכך גם המשך הספר.

אבן עזרא עומד על העובדה שאותה ציינו לעיל: בפרק י"ח יש שינוי. הספורנו הגדיר שהמכנה המשותף לכל ענייני הספר הוא השראת שכינה.

נראה שהרמב"ם עמד על קושי זה. בספרי הי"ד החזקה של הרמב"ם, יש מהם שעל פי כותרתם ניתן להבין בקלות את תוכנם, אך יש אחרים שבהם הכותרת אינה מקילה על העניין. אחד הספרים מהסוג השני הוא ספר קדושה: ספר קדושה מכיל את הלכות איסורי ביאה (צניעות) ואת הלכות מאכלות אסורות. לאור זאת, נראה שזוהי הכותרת של ספר ויקרא: קדושה. הכהנים, 'וקדשתו', המקדש, מאכלות אסורות, איסורי ביאה, פרשת קדושים.

מדוע כל הדברים הללו כלולים בקדושה? חז"ל אומרים שקדושה היא פרישות. אולם, האם בקדושה יש רק פרישות? הרי הספר עוסק למשל גם בזהירות במדידת משקלות, ובמקרים נוספים ודומים לכך שבהם האדם נמצא בתוך החברה ואינו מופרש ממנה.

כנראה שמשמעות הקדושה היא פרישות מהאינטרסים הפרטיים ומהתאוות הפרטיות: ראיית הקב"ה ועם ישראל כדבר שמוביל את חיינו. ממילא, האדם נזהר מכל תאוותיו האישיות ומן הפגיעה באחרים.

ביום העצמאות תליתי שני דגלים על המכונית. במהלך הנסיעה העליתי טרמפיסט, פתחתי חלון, ורק אח"כ ראיתי שאחד הדגלים עף. הצטערתי. אולם אחר כך חשבתי: הרי מישהו אחר יניף אותו! האם העיקר הוא שיהיה לך דגל להניף, או שיהיו דגלים מונפים? אם האחרון הוא העיקרי, הרי שלמרות שרציתי להניף את הדגל עדיין העיקרון יתקיים אם מישהו אחר יניף את הדגל; העיקר שיהיו דגלים מונפים.

ננסה להתעלות מעל הרצונות שלנו, ננסה לבחור ברצונות של הקב"ה וברצונות של כלל ישראל. ננסה לפעול למען מטרות גדולות ועליונות מתוך קדושה וטהרה.

print