מה מיוחד בסיפור יציאת מצרים? 

הרב יוסף צבי רימון יו"ר ומייסד עמותת תעסוקטיף, רבה של אלון שבות דרום, ר"מ בישיבת הר עציון וראש מרכז הלכה והוראה

      שבת הגדול – מתחילים להתכונן לליל הסדר. רבים נוהגים אף לומר את ההגדה.

      בליל הסדר ישנה מצווה מיוחדת מן התורה לעסוק בסיפור יציאת מצרים: "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" (שמות י"ג, ח). אמנם, בכל יום יש מצווה להזכיר את יציאת מצרים, מה מיוחד אם כן במצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר?

      ישנם מספר דברים המיוחדים בסיפור יציאת מצרים בליל הסדר: יש לספר בדרך של שאלה ותשובה (וחשוב לשתף את הילדים ולדבר ברמה המתאימה להם); יש לספר לא רק על התוצאה, שיצאנו ממצרים, אלא גם על התהליך: "עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו ה' אלהינו משם"; יש צורך לספר דרך מצוות החג "פסח, מצה ומרור" (ר' חיים מבריסק, חידושים על הש"ס, סימן מ'). לדעת הרב סולובייצ'יק (שיעורים לזכר אבא מרי, חלק א', עמוד ב), המיוחד בלילה זה הוא בכך שאין חובה רק לספר ולהזכיר את אשר נעשה, אלא גם להודות על כך.

      אולם, ישנו דבר נוסף המיוחד לליל הסדר, והוא העובדה כי יציאת מצרים הייתה בדיוק בנקודת זמן זו. הרמח"ל (דרך ה', חלק ד, פרק ז, פסקה ו) מבאר כי אירועים משמעותיים מטביעים את חותמם על הזמן בו התרחשו. באותה נקודת זמן, בכל שנה ושנה, יופיע שוב אותו שפע אלהי שחולל אירועים אלו. על כן בסיפור יציאת מצרים בליל הסדר אין אנו עוסקים בהיסטוריה – אנו מתחברים להארה שמופיעה כעת.

      בלילה זה בכל שנה, מתעורר כוח החירות בעולם: הכוח לחזור לעצמיות הטבעית שלנו, הכוח לתקן עולם במלכות שדי, הכוח לעקור את הרשע מן העולם, הכוח למלא את השליחות המיוחדת של הקב"ה בעולם.

      בליל הסדר, אנו מנסים להגיע אל החירות הפרטית שלנו. בליל הסדר ישנה יציאת מצרים של כל אחד ואחד מאיתנו "כאילו הוא יצא ממצרים". ישנה הזדמנות לנצל את הארת החירות המיוחדת של לילה זה, ולנסות לעבור תהליך של זיכוך ושל הסרת השעבודים והתאוות. בליל הסדר ננסה להיות נאמנים לעצמיות הטהורה והמיוחדת שיש לכל אחד מאיתנו.

      סיפור יציאת מצרים בליל הסדר איננו רק זיכרון של אירוע היסטורי משמעותי, כמו הזכרת יציאת מצרים בכל יום ויום. העיסוק בסיפור יציאת מצרים בליל הסדר הוא מעשה פעיל ויוצר, המתחבר אל ההארה המיוחדת של הזמן, ומכוחה פועל ובונה בנו את החירות הפנימית שלנו.

      נתכונן, נכין את הילדים לאירוע, לשינוי, ובע"ה נצליח לצאת לחירות הפנימית שלנו בליל הסדר.

print