ידידי גוש קטיף היקרים,

הרב יוסף צבי רימון יו"ר ומייסד עמותת תעסוקטיף, רבה של אלון שבות דרום, ר"מ בישיבת הר עציון וראש מרכז הלכה והוראה

      בראש השנה אנו אוכלים סימנים לסימן טוב: תמר, תפוח בדבש ועוד.

      מהי משמעות הסימנים. לכאורה זהו ממש ניחוש האסור על פי התורה, ואין זו דרכם של בני ישראל לתת סימני ניחוש: "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל" (במדבר כ"ג, כג)?

      מדברי המאירי (הוריות יב.) עולה שהסימנים מעוררים לתפילה, ולכן אין שום עניין בסימנים כשלעצמם, אך הם עוזרים לנו לכוון טוב יותר את תפילתנו.

      המהר"ל (באר הגולה, באר השני, ז') והחיי אדם (קל"ט, ו) מסבירים על פי הרמב"ן (בראשית י"ב, ו) שהמעשים הסמליים שלנו יוצרים מציאות. כך נהגו הנביאים לעשות מעשים סמליים ובעקבות המעשיים הסמליים של האדם, פעלה גם היד האלקית. מסתבר שיש כאן דבר הפוך מנחש: נחש פירושו לראות סימן, ולפעול על פיו. בסימנים בראש השנה,הסימנים יוצרים את המציאות! הסימנים אינם אומרים לנו מה לעשות, אלא משנים את המציאות העתידית.

      וצריך עדיין להסביר: כיצד ייתכן הדבר? האם אנחנו יכולים במעשים סמליים לשנות את המציאות?

      הקב"ה נמצא בעולם שלנו בנקודות הטובות. כאשר אדם רואה דברים בצורה טובה הוא נפגש עם המציאות האלקית. הוא זוכה לאור טוב, לאור אלקי, ובכך מעלה את עצמו ואת העולם כולו למקום גבוה יותר. בתחילת השנה אנו מתבוננים בטוב, מסתכלים על המציאות בצורה טובה, על המשפחה בצורה טובה ועל כל הבריאה הקיימת וזו שעתידה להתחדש השנה – בצורה טובה. אדם שמתבונן בצורה טובה, משפיע טוב על העולם והופך את המציאות כולה לטובה. וזו מטרתנו בראש השנה – לאכול סימנים טובים, לראות את המציאות הטובה, להתבונן בטוב האלקי השופע עלינו, ובכך להיות ראויים לשפע אלקי נוסף. 

      אנחנו מנסים להרגיל את עצמנו ואת המשפחה כולה, בתחילה השנה, להסתכל על הטוב. לחפש את הדברים הטובים. ומתפללים שבכך נצליח להאיר את הטוב שבעולם, ושראייה זו תביא טוב לעולם, תביא נוכחות שכינה הנמצאת במקומות הטובים, תביא אותנו למפגשים רבים יותר עם הקב"ה השוכן בתוך הטוב, ותביא אותנו להיות קרובים יותר אל הקב"ה.

      לכן צריכים לפעול בראייה טובה ובצורה טובה לא רק ביחס לסימנים אלא גם בכל מעשה ומעשה במציאות. ומעיר בעל חיי אדם (קל"ט) שצריך להיזהר מאוד שלא לכעוס בימים אלו, כדי שיהיה לסימן טוב. חוסר כעס, מביא לראייה טובה, למציאות טובה, לנוכחות שכינה, וממילא גם לשנה טובה יותר ושמחה יותר. וכך בכל הסימנים האחרים:

ואוכלין בשר שמן וכל מיני מתיקה, כדכתיב [נחמיה ח' י'] לכו אכלו משמנים כו', והכל לסימן טוב. ולכן פשיטא שיזהר מאוד שלא יכעוס בימים האלו, מלבד גודל האיסור, כדי שיהיה לסימן טוב.

      חלפו שבע שנים. שבע שנים המלוות בקשיים, אך גם בהצלחות ובעליות. ב"ה זכינו גם אנו לראות דברים טובים רבים, זכינו לראות במהלך הפעילות של תעסוקטיף 2,300 מתושבי גוש קטיף חוזרים למעגל העבודה; זכינו לראות ולהיות שותפים בהקמת מאות עסקים חדשים. עדיין לא תמה הדרך. עדיין ישנם רבים ללא עבודה, ואנו עובדים במלוא המרץ על מנת להשיבם לעבודה.

      בעזרת ה' שתצליחו כולכם בכל מעשיכם, במשפחה, בעסקים ובקרבה לקב"ה, מתוך שמחה ובריאות טובה. תודה על כל העזרה בכל עת ובכל שעה,

      שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה,

      יוסף צבי רימון

print