בס"ד

עומדים אנו בפתחה של שנה, שנה מיוחדת, שנת השמיטה. מרן הרב קוק זצ"ל ביאר, שישנה נקודה פנימית טהורה, נקודה א-לקית, בכל יהודי, אלא שלעתים ישנם דברים המחשיכים נקודה זו. בכל שבת, כל אדם מעם ישראל שובת ממלאכה ומצליח להרגיש ולחוש ביתר עוז את אותה נקודה פנימית. את אותה הפעולה שפועלת השבת על היחיד, פועלת השמיטה על כלל ישראל. אין תחרות, אין מסחר, אין קנאה ושאיפת ממון: עם ישראל מתמקד בעצמיות שלו, וממילא מתגלה אותה נקודה א-לקית שבתוכו. מתגלה ומאירה באור בהיר ונעים.

הקבלות מפתיעות ישנן בין השבת לשמיטה. כמובן, שבשתיהן ישנה הקבלה בין היום השביעי או השנה השביעית, שביתה ממלאכה או שביתה מעבודת הקרקע, שבת לה' (שבת) ושבת הארץ לה' (שמיטה). אולם ישנן גם הקבלות לשוניות רבות, ונראה חלקן:

 שבת [שבת בראשית – שמות כ'] שמיטה [שבת הארץ – ויקרא כ"ה]
ששת ימים תעבוד שש שנים תזרע שדך
ועשית כל מלאכתך ואספת את תבואה
ויום השביעי שבת לה' א-לקיך ובשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ שבת לה'
לא תעשה כל מלאכה שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור
אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, לך ולעבדך ולאמתך
ובהמתך וגרך אשר בשעריך ושכירך ולתושבך הגרים עמך.

ולבהמתך ולחיה אשר בארצך

כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ כי לי הארץ (ויקרא, כ"ה, כד)

 

מה משמעות ההקבלה לשבת?

השביתה בשבת מדמה אותנו כביכול לריבון כל העולמים השובת בשבת. השבת נותנת לנו עוצמה מיוחדת וקדושה נעלה המשפיעות אחר כך גם על כל ימות החול. אינו דומה אדם שימות החול שלו נובעים מקדושת השבת, לאדם שימות החול שלו נובעים ממציאות של חול גם אם תהיה זו מציאות של מנוחה פיזית.

כך גם השמיטה. עם ישראל נצטווה על עבודות הקרקע – לעובדה ולשומרה השביתה מעבודת הקרקע הינה דבר הנמצא מעבר למציאות הרגילה. דבר זה מלמד שארץ ישראל איננה ארץ רגילה ככל הארצות, ושעם ישראל איננו עם רגיל ככל העמים. לשני אלה – ישנו גם שייכות לצדדים רוחנייים-א-לקיים מיוחדים.

השביתה מחברת אותנו בשנת השמיטה אל עולם של גן עדן (שגם בינו לבין השמיטה הקבלות רבות), אל עולמו של הקב"ה. עם ישראל המגיע לקדושתו המיוחדת בארץ ישראל מצליח להתרומם כולו לעולם גבוה ונפלא, לעולם שאין בו תחרות וקנאה, לעולם שיש בו עזרה ואחווה, למציאות שבה ממילא לימוד התורה והדביקות בקב"ה הם הדברים הטבעיים והמתבקשים.

לצערנו, לא כל הדברים הנפלאים של השמיטה, באים לידי ביטוי בדורנו. אולם, פרט לזכות באכילת פירות שביעית ולדיני העבודה בגינה ובשדה, ננסה להתרומם ולעזור לזולת בדרכים נוספות, בעזרה בתשומת לב, בעזרה בזמן, בעזרה בכסף (הטעם הפשוט של השמיטה). ננסה לנצל גם את השנה ללימוד תורה בעוצמה גבוהה יותר (טעמו של האבן עזרא ביחס לשמיטה).

בעזרת ה' שנזכה להיכנס בקדושה ובטהרה לשנה שכולה שבת, שנזכה לחוש את העוצמות המיוחדות והנעלות של השמיטה, שנזכה להתחבר ביניננו ובין עצמנו, וביחד – להתחבר לקב"ה.

בואו נצא לקראת שבת המלכה!

 

print