בס"ד

הרואה סוטה בקלקולה

פרשתנו מדברת על עניין אישה סוטה, אישה נשואה שסטתה מן הדרך הנכונה והתייחדה עם אדם אחר. חז"ל (סוטה ב.; ורש"י שם, ו:) עמדו על המיקום שבו מופיעה פרשת סוטה בתורה. מיד לאחר פרשת סוטה מופיעה בתורה פרשת נזיר. מדוע נסמכו שתי הפרשיות זו לזו?

רבי אומר: למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין.

סמיכות הפרשיות מלמדת אותנו שאדם שראה את הסוטה בקלקולה (או בחטאה או בעונש שקיבלה) – יזיר עצמו מן היין ויתרחק ממנו.

לכאורה, אם הסוטה קלקלה היא זו שצריכה להזיר עצמה מן היין! מדוע האדם הרואה אותה הוא זה שאמור להזיר עצמו מן היין?

ייתכן שעצם העובדה שהוא נחשף לתופעה שכזו עשויה להשפיע עליו בצורה לא טובה, ולכן הוא זקוק לזהירות יתירה.

בנוסף, ייתכן שעצם העובדה שדווקא הוא הבחין בקלקול מעידה על כך שאולי הוא רגיש לנקודה זו, ולכן עליו לשים לב במיוחד שלא ליפול בדבר זה.

אולם, תיתכן סיבה אחרת. כאשר ישנה תופעה כלשהי שהיא תופעה צדדית, תופעת שוליים, נוטים אנשים לזלזל בבעייתיות שבה, ולומר: "זה רק נוער שוליים", "זהו רק מקרה חריג". אם הקלקול אינו נמצא במרכז – אכן הבעיה פחותה יותר. אולם, גם בעיות וקלקולים הנמצאים בשוליים משפיעים השפעה מסוימת על המרכז. אם ישנן רציחות בקרב העם, גם אם הן תופעות שוליים, הרי שהן צריכות להביא את כולם למשנה זהירות. יש עדות בכך שערך חיי אדם פגום בחברה. אמנם ברור שזה לא יביא אותנו חלילה לרציחה מכוונת, אבל תופעות שכאלו אמורות להביא אותנו לזהירות רבה יותר בנהיגה, ובכלל לזהירות בשמירה על חיי אדם.

אם ישנן תופעות שוליים של חומריות, של צניעות, של לקות במוסר וערכים – הרי שכולם צריכים לשים לב ולחזק את עצמם בנקודות אלו. תופעות שוליים משפיעות ברמה זו או אחרת על כולנו!

"הרואה סוטה בקלקולה" – אדם הרואה קלקולים בשולי החברה צריך לדעת להיזהר, "יזיר עצמו מן היין". היין מבטא פתיחות ושחרור. כאשר ישנן תופעות של קלקול בחברה, צריך כל אחד לסגור ולצמצם עצמו מעט בנקודות הקלקול. אי אפשר לומר: "זו תופעה צדדית והיא אינה קשורה אליי". גם מתופעות צדדיות צריך להיזהר.

וכך גם בתיקון חיובי. ניתן להוסיף: 'הרואה סוטה בקלקולה – יוסיף קדושה בעולם'. מי שרואה קלקולים בעולם – שיֵדע שיש לו תפקיד להוסיף אור וקדושה. קדושה שכזו חשובה לעולם כולו, אך משמעותית במיוחד גם עבורו. בראיית קלקולי שוליים צריך תחילה להינזר מן היין, לצמצם עצמנו בנקודה זו, ואחר כך להתחזק בעשייה חיובית, בקדושה ובטהרה.

 

print