הערב יוצאים לחירות!

      המשנה בפסחים (קטז.) אומרת: "מתחיל בגנות ומסיים בשבח". שמואל בגמרא שם מסביר, שזו הסיבה שאומרים: "עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו ה' אלהינו משם". בתחילה "עבדים היינו" – החלק הקשה, הגנות, ולאחר כן "ויוציאנו ה'" – היציאה לחירות, השבח.

      מדוע יש צורך להתחיל בגנות? באופן פשוט, הצורך להתחיל בגנות הוא בכדי להדגיש את עוצמת החירות אליה הגענו. לעתים, מרוב הטוב הנמצא סביבנו, אין אנו יודעים להעריך את גודל החירות לה זכינו. צריך להזכיר לנו את המציאות הקודמת בה היינו, את השיעבוד, המרור והצער, וכך נוכל להעריך את גודל החירות.

      אולם, מסתבר שישנה סיבה נוספת לצורך בהתחלה בגנות. כנראה, שגם לגנות ישנו תפקיד ביציאתנו לחירות.ישנו מהלך אלהי המוביל את הכול, וכשם שהיציאה לחירות נעשתה על ידי הקב"ה, כך גם הגלות והשיעבוד הינם חלק מאותו מהלך אלהי.

מהו הצורך בגלות ושיעבוד? מה תפקידם? נקודה זו מבאר מרן הרב קוק (עולת ראי"ה, עמוד כ'; מעין זאת כתב גםהשל"ה תורה שבכתב, חלק ב', תורה אור, פרשת בהעלותך, אות י"ד: "עול מצרים קדם לקבלת התורה, כדי שיהיו מורגלים בעול"):

"מתחיל בגנות של 'עבדים היינו'. אמנם, העבדות ודאי גרמה כמה דברים רעים, כמה תכונות נשחתות… אבל גם תכונת ההכנעה וההשתעבדות למי שראוי להשתעבד, להיות עבדי ה' באמת, להיות יכולים לבטל הרצון העצמי והנטייה העצמית בשביל קבלת עול מלכות שמים… גם זה ההכשר נקנה על ידי קניין העבדות והרגל השיעבוד, שאחרי שסיגיו יצורפו… יוכל בחירותו המוחלטת, גם כן לשעבד עצמו במקום הראוי, ולהיות עבד, במקום שהעבדות היא החירות האמיתית".

      העבדות במצרים, שהייתה בוודאי דבר נורא, הביאה גם דבר טוב לעם ישראל. העבדות בנתה בעם ישראל את יכולת השיעבוד, את יכולת ההכנעה. דברים אלו, שהיו נוראיים במצרים, הפכו להיות משמעותיים וחיוביים כשיצאנו לחירות והשתמשנו בכוחות אלו לשיעבוד לקב"ה.

      השיעבוד והעבודה במצרים – היו עבדות. השיעבוד ועבודת ה' – הם החירות האמיתית.

      גם במציאות שלנו, פעמים רבות שאנחנו עבדים: עבדים לממון, עבדים לאופנה, עבדים לפרסומות, עבדים לתאוות, עבדים לקנאה באחרים וכדומה. ביציאת מצרים קיבלנו את הכוח להיות בני חורין, לא להשתעבד לבני אדם אלא להשתמש בכוח השיעבוד ביחס לקב"ה, שיעבוד המבטא את החירות שלנו.

      ההגדה אומרת "עבדים היינו", ולא 'עבדים היו אבותינו', כיוון שהעבדות והחירות מתייחסים לכל אחד ואחד מאיתנו. כולנו היינו עבדים, וכולנו יוצאים לחירות.

      הערב כולנו יוצאים לחירות. כולנו מחדדים את הכוח המיוחד שקיבלנו בעבדות לפרעה והופכים להיות עבדי ה'!

print