הרב יוסף צבי רימון יו"ר ומייסד עמותת תעסוקטיף, רבה של אלון שבות דרום, ר"מ בישיבת הר עציון וראש מרכז הלכה והוראה

  נמצאים אנו סמוך לתשעה באב. ימים של חורבן. מפורסם הוא הסיבפור במסכת מכות (כד:), על החכמים שראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. החכמים בכו, ואילו רבי עקיבא היה מצחק. אמרו לו החכמים: מדוע אתה מצחק? אמר להם: כיוון שהתקיימה נבואתו של אוריה, וציון נחרשה ונחרבה, בטוח אני שכעת תתקיים נבואת הנחמה "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים" (זכריה ח', ד). ואומרת הגמרא: "בלשון הזה אמרו לו: עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו".

      רבי עקיבא הוא כוח הנחמה. רבי עקיבא מסתכל בחורבן, ויודע שגם לחורבן יש תפקיד, שהחורבן עצמו הוא ההכנה לקראת הבניין (עיינו מהר"ל, נצח ישראל פרק כ"ג, ועוד).

מרן הרב קוק (עולת ראיה ב, עמוד ד) היטיב לבטא את הנחמה שמצאו החכמים אצל רבי עקיבא:

טהורי לב יראו את ר"ע בגדלו, את ר"ע המשחק כשרואה ששועל יוצא מבית קדשי קדשים, מפני שלנפשו הענקית העתיד הרחוק ניצב כהווה, את ר"ע המלא צהלה לקול המונה של רומי, מפני שהאהבה האלהית הנובעת מעומק חכמת לבו הנפלאה הורתהו, עד כדי מלא ציור חי, כי רומי ואליליה כליל יחלוף, ואור ציון לעד יזרח. האהבה בתענוגים למחזה העתיד הודאי מלאה כל כך את לבבו הטהור, עד כי לא הניחה לו מקום גם לאנחת לב על ההווה המרעיד, שהכירו רק כעב קל על פני החמה הברה בשחקים.

רבי עקיבא הוא זה שגם את העתיד הרחוק רואה כדבר ממשי הנמצא בהווה. רבי עקיבא מלא אהבה אלהית, ראייתו את המציאות ראייה אלהית היא, ועל כן מסוגל הוא לגשר במבטו על פער הדורות. מי שמאמין ויודע כי הגאולה בא תבוא, כי כל הקשיים והמשברים זמניים הם, מסוגל לראות בתוך במציאות הקשה את סימני הגאולה.

נחמתו של ר"ע היא נחמת המבט הרחב, המקיף, הרואה בסקירה אחת את כלל הדורות ותהפוכות הזמנים. מה גדול הוא כוח הנחמה, מה גדול כוח הראייה הטובה, המצליח לאחד את כולם למקום אחד, לחגוג את חירותנו האמיתית והשלמה.

      אין אנו משווים את חורבן המקדש לחורבן אחר. ברור שחורבן המקדש וגלות עם ישראל מהווים בסיס לכל צרותינו עד לבוא משיח צדקנו. אולם, מכוח נחמתו של רבי עקיבא, נוכל אף אנו לחפש עידוד, לראות נחמה.

      העקירה מגוש קטיף יצרה שבר נורא. שבר אנושי, שבר לאומי, שבר של ארץ ישראל. את השברים מנסים אנו לאחות עד היום, שבע שנים לאחר העקירה.

      בתוך הבכי, בתוך השבר, צריך כל העת לחפש תקווה, לחפש דרכים לבנייה מחדש. עוד לא אבדה תקוותנו. הקשיים גדולים, אבל ב"ה ישנה גם התקדמות. בתחום התעסוקה של אנשי גוש קטיף, ב"ה הצליחה תעסוקטיף להשיב למעגל העבודה למעלה מאלפיים איש! אלפי משפחות שכעת עומדות על רגליהן בזכות עצמן, ואינן זקוקות למתנת בשר ודם. אמנם, ישנם עוד מאות אנשים חסרי עבודה, אנשים שכבודם נפגע, משפחתם נפגעת וילדיהם נפגעים, אולם, בטוחים אנו בע"ה, שכשם שעזרנו ה' עד כה, כך יוסיף ויעזרנו להביא את המלאכה לסיומה, ולהשיב גם אנשים נפלאים אלו לעבודתם.

      שותפות עם ישראל במשימה זו חשובה והכרחית. חשובה מבחינה מציאותית – כיוון שללא כספים וללא עזרה בהצעת מקומות עבודה, לא נוכל להשלים את המשימה. חשובה גם מבחינה רוחנית – כלל ישראל צריך להיות שותף בשיקומם של אנשים מדהימים אלו, שהקריבו עשרות שנים למען עם ישראל ביישוב גוש קטיף.

      לכסף רב זקוקים אנו בשנתיים הקרובות, אך אם נצליח בע"ה, נוכל לסיים את המשימה ולהביא את האבטלה בגוש קטיף לממוצע הארצי, ובע"ה אף למטה ממנו.

      בע"ה שנצליח יחד להמשיך ולעזור גם ליתר אנשי גוש קטיף לחזור למעגל העבודה, ולהיות אנשים הנותנים ותורמים לאוכלוסיה כפי שהיו בגוש קטיף.

      ברכת ה' עליכם,

      יוסף צבי רימון

print