כיצד הגענו למ"ט שערי טומאה? 

הרב יוסף צבי רימון יו"ר ומייסד עמותת תעסוקטיף, רבה של אלון שבות דרום, ר"מ בישיבת הר עציון וראש מרכז הלכה והוראה

הרב יוסף צבי רימון יו"ר ומייסד עמותת תעסוקטיף, רבה של אלון שבות דרום, ר"מ בישיבת הר עציון וראש מרכז הלכה והוראה

      במספר מקומות מתארים חז"ל את הירידה הרוחנית הגדולה של עם ישראל במצרים. חז"ל אומרים שעם ישראל הגיע במצרים למ"ט שערי טומאה (זהר חדש יתרו, לט, א: "דודאי ישראל כד הוו במצרים… דהוו שראן תחות ארבעין ותשע חילי דמסאבותא"). חז"ל אף אומרים שעם ישראל עבד עבודה זרה במצרים (מכילתא בא, ה; מדרש רבה, שמות ט"ז, ב; וכן נראה ביחזקאל כ'). עוד מספרים חז"ל כי עם ישראל התנהג כמו המצרים "אלו ואלו ערלים, אלו מגדלי בלורית ואלו מגדלי בלורית…" (מדרש רבה, ויקרא כ"ג ב). כיצד ייתכן הדבר? כיצד הגיע עם ישראל לשפלות שכזו?

     בפרשתנו מוזכר השיעבוד וגם היציאה לחירות. בפרשת כי תבוא מתארת התורה בקצרה תהליכים אלו, ושם אומרת התורה: "וירעו אותנו המצרים" (דברים כ"ו, ו). ביטוי זה הוא קשה להבנה. בדרך כלל כתוב "וירעו לנו מצרים" (במדבר כ', טו) – מה הכוונה ב"וירעו אותנו"? (הצירוף "וירעו את…" מופיע רק פעמיים נוספות בכל תנ"ך: במדבר ט"ז, טו; שמואל א', כ"ה, לד – עיינו בספר מאיר עין).

      הרב קוק (עולת ראי"ה על הגדה של פסח, הערות בעמוד ל"ח) מבאר זאת בצורה נפלאה: 'הרעו אותנו' – הפכו אותנו לרעים! זהו הקושי הגדול ביותר בשעבוד מצרים, וזוהי הפגיעה החמורה ביותר שגרמו המצרים לעם ישראל. השפלות הגדולה אליה הורידו את עמנו, והקלקול הגדול והרע אליו נמשכו במצרים.

      אולם, עם ישראל גם בשיא טומאתו, שומר על אנושיות ועל זהות עצמית "שלא נחשדו על העריות ולא על לשון הרע ולא שינו את שמם ולא שינו את לשונם" (מכילתא בא ה'). וכך נאמר בהגדה – "מלמד שהיו ישראל מצוינים שם" – ששמרו על זהותם.

     עם ישראל במהותו – ישר וטהור; עם סגולה. המצרים בטומאתם הפכו אותנו לרעים, וגרמו לנו להתנהג באופן הנוגד את האנושיות היהודית הטבועה בתוכנו.

      על כן, היציאה לחירות החזירה אותנו לטבעיות שלנו, לטוהר, ליושר המוסרי, לאנושיות השלמה המאפיינים באמת את כנסת ישראל.

      בדרך זו מבאר השפת אמת (שמות תר"מ, ד"ה 'במדרש'), שהמהפך של בני ישראל לאחר יציאתם ממצרים, גילה את הטוב הפנימי הקיים בהם:

…שתראה שמיד שיצאו מתחת יד מצרים יתברר טוב לבם, וכרגע יתהפכו מחומר ולבנים עד להיות מוכן לקבלת התורה. והוא עדות נפלא, כי עומק לבם של בני ישראל לטוב!

      תפקידנו הוא לגלות את הטוב הפנימי שבנו, לגלות את הטוב הפנימי שבחברנו, לדעת להסתכל על העולם בצורה טובה יותר. גם אם נפלנו, גם אם נכשלנו, תמיד פועם בנו הטוב הפנימי, ומי שמנסה לחדור אליו, הקב"ה מסייע בעדו.

      אנו נמצאים בארץ ישראל ערב בחירות. בזמן בחירות, צריכים אנו במיוחד לראות את הטוב שיש בעם ישראל. לא להתמקד בדברים הרעים אלא לחפש את הדברים הטובים. לנסות לעלות ולהתעלות, להביא את עם ישראל כולו למקום של עין טובה וראייה טובה, למקום שבו יתברר הטוב האמיתי הפנימי הנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו.

print