בס"ד

האם החיות הרעות יהפכו לטובות?

בפרשה מבטיחה התורה על השלום שיהיה בארץ ועל כך שלא תהינה בו חיות רעות (ויקרא כ"ו, ו):

(ו) וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ וּשְׁכַבְתֶּם וְאֵין מַחֲרִיד וְהִשְׁבַּתִּי חַיָּה רָעָה מִן הָאָרֶץ וְחֶרֶב לֹא תַעֲבֹר בְּאַרְצְכֶם:

בספרא (בחוקותי) נחלקו ר' יהודה ור' שמעון מה בדיוק יתרחש לעתיד לבוא:

רבי יהודה אומר מעבירן מן העולם. רבי שמעון אומר משביתן שלא יזיקו. אמר רבי שמעון אימתי הוא שבחו של מקום … בזמן שיש מזיקים ואין מזיקין… וכן הוא אומר 'וגר זאב עם כבש'… מלמד שתינוק מישראל עתיד להושיט את ידו לתוך גלגל עינו של צפעוני ומוציא מרה מתוך פיו.

לפי ר' יהודה, חיות רעות ייעלמו מן העולם. פשטות הדברים, שהן יעלמו בדרך נס. הרמב"ן (תחילת בחוקתי) מסביר, שכיוון שיהיה יישוב מלא באנשים, הרי שממילא לא יהיו בו חיות רעות.

לפי ר' שמעון – טבעם של החיות ישתנה! החיות הרעות יתחילו להתנהג בצורה טובה.

ואם כך, לפי ר' שמעון זהו ממש נס. וכך מסביר הרמב"ן, שכיוון שאין הערוד ממית אלא החטא ממית, ממילא החיות הרעות לא יזיקו לעתיד לבוא.

בדבר זה נחלקו כנראה גם הרמב"ם והראב"ד (הלכות מלכים, פי"ב, ה"א). הנביא ישעיה (י"א, ו) אומר: "וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ וְנָמֵר עִם גְּדִי יִרְבָּץ" – הרמב"ם סבור שלא יתרחש נס על טבעי לעתיד לבוא, אלא שהגויים הרוצים להורגנו, המשולים לזאב, יהפכו להיות ידידותיים. לעומת זאת, הראב"ד כנראה סבור, שהפסוקים מדברים על החיות עצמן שישנו את מהותן, שהרי כתוב "והשבתי חיה רעה מן הארץ":

"אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג, וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ משל וחידה, ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי עכו"ם המשולים כזאב ונמר, שנאמר זאב ערבות ישדדם ונמר שוקד על עריהם, ויחזרו כולם לדת האמת, ולא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל, שנאמר ואריה כבקר יאכל תבן, וכן כל כיוצא באלו הדברים בענין המשיח הם משלים, ובימות המלך המשיח יודע לכל לאי זה דבר היה משל, ומה ענין רמזו בהן.

השגת הראב"ד: אל יעלה על הלב שבימות המשיח כו' עד משלים. א"א והלא בתורה והשבתי חיה רעה מן הארץ".

נמצאים אנו לקראת ל"ג בעומר. ר' שמעון (בר יוחאי) נפטר בל"ג בעומר ואנו עושים במדורות הילולה לזכרו.

ר' שמעון (ובעקבותיו הראב"ד) מלמדנו שאין להסתכל רק על המציאות העכשווית. גם במציאות רעה, יש מקום לשינוי על ידי שינוי המגמה, שינוי הכוונה. אפילו חיות רעות עשויות להפוך לטובות בעתיד. יש כוח בעולם לשנות גם דברים רעים ולהופכם לטובים. אין להתייאש מדברים בעייתיים בעולם, אלא לנסות להופכם לטובים!

print