מה ניתן ללמוד מעינו של בלעם?

 

בפרשתנו, מודגשת ראייתו או חוסר ראייתו של בלעם. אם נבחן היטב את הפרשה, נראה שמילת המפתח בפרשה היא ראייה.

תשע פעמים בפרשה כתוב שבלעם "ראה". ארבע פעמים מדובר על ראייתו של בלק. הפרשה פותחת וסוגרת בראייה:

"וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי" (כ"ב, ב) – כך בפתיחת הפרשה.

"וירא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן…" (כ"ה, ז) – כך בסיום הפרשה.

 

פרט למקומות רבים בפרשה שמתאורת ראיית בלעם, הרי שמתוארים גם דברים שהוא לא רואה ואילו האתון רואה: "ותרא האתון את מלאך ה' ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ותט האתון מן הדרך… ויך בלעם את האתון… ותרא האתון את מלאך ה', ותילחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להכותה… ותרא האתון את מלאך ה' ותרבץ תחת בלעם, ויחר אף בלעם… ויאמר בלעם לאתון… לא יש חרב בידי כי עתה הרגתיך".

בלעם איננו רואה. הוא איננו רואה את מלאך ה'. חוסר ראייתו, גורמת לו להכות, גורמת לו לכעס ("ויחר") גורמת לו שוב להכות, וכמעט מביאה אותו להריגה!

 

מדוע בלעם איננו רואה את מלאך ה'? התשובה היא, שבלעם מחפש את הרע, את השלילי. את הדברים שאינם טובים במציאות. הקב"ה כולו טוב. הרמב"ם במורה נבוכים (חלק ג', פרק י') כותב שכאשר ישנו רע בעולם, הרי שהדבר נובע מהסתלקות של הקב"ה ממקום זה, כיוון שהקב"ה כולו טוב.

מי שמחפש רע, לא יפגוש את הקב"ה! מציאותו של הקב"ה היא טובה, וממילא רק ראייה טובה פוגשת את מציאות ה' בעולם!

 

מעניין הדבר, שיש שניים בפרשה שאינם רואים! בלעם איננו רואה את מלאך ה', אבל יש עוד מישהו שאיננו רואה:

"לא הביט אוון ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו" (כ"ג, כ"א).

הקב"ה איננו מביט ואיננו רואה בישראל דברים רעים (עיין רמב"ן). ראיית הקב"ה מאופיינת כאן דווקא בחוסר ראייה!

הקב"ה איננו מביט ומחפש דברים רעים. לא לראות אין פירושו להתעלם, אלא להבין שיש ראייה פנימית. לא תמיד הדברים החיצוניים נכונים. בסופו של דבר, בלעם הצליח לראות בצורה טובה, וממילא הצליח לברך. רק אז נאמר "ותהי עליו רוח אלקים" – עיין טובה מראה את הצד הפנימי, האלקי, הטובה.

הגמרא בבבא בתרא ס. מוסיפה דבר מעניין. בלעם גילה את הגדולה של עם ישראל, בכך שהם לא רואים. בכך שפתחי אוהליהם אינם מכוונים אחד כנגד השני. אינם מחפשים דברים רעים ושליליים אצל אחרים.

 

תפקידינו לגלות את האלוקות במציאות. לא להיות ביקורתי, אלא לחפש את הדברים הטובים בבני אדם. בראייה כזו לא מתעלים מקשיים ומבעיות, אך יודעים לפתור גם אותם מתוך ראייה טובה ונעימה על ההויה כולה.

print