"ויפתח ה' את פי האתון, ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים".

תיאור של דיבור מצאנו גם אצל הנחש "ויאמר הנחש אל האשה" (בראשית). מדוע אצלנו, כותבת התורה במפורש שה' פתח את פי האתון? הרמב"ם במורה נבוכים, מבין שהנחש לא דיבר במציאות. גם האברבנאל, הבין בכיוון זה, ועל פי זאת, ביאר הרד"צ הופמן, את ההבדל בין דיבור הנחש לדיבור האתון. דיבור הנחש לא היה במציאות, ואולי אם היה במציאות לא היה זה דיבור ממש, אלא לחישות שעל פיהן הבינה האשה את רצונו. לעומת זאת, האתון דיברה ממש. ולכן, כתבה התורה שה' פתח את פיה.

כמובן, שניתן לומר בכיוון זה, אך בדיוק הפוך. הנחש דיבר לא רק בזמן החטא, אלא אף קודם. לכן, לא היה צריך לציין את פתיחת פיו. לעומת זאת, האתון לא דיברה קודם, ופיה נפתח רק לצורך העניין הזה. ולכן מפורשת פתיחת פיה.

שני ההסברים הללו, מבינים שדברי התורה על פתיחת פי האתון, באו ללמדנו פרט טכני – להגדיר מהו 'הדיבור' של האתון.

מדברי הרמב"ן נוכל ללמוד על כיוון שונה. הרמב"ן מבין שדבר זה בא לרמוז לבלעם, שאף אם הוא חושב לקלל את ישראל לא יעלה הדבר בידו, שכן הדיבור הוא בשליטת ה'. וכמו שה' שולט על פי האתון, כך הוא שולט על פי בלעם.

ניתן להרחיב נקודה זו, בכיוון קצת שונה. ייתכן, שהתורה רוצה להדגיש את עצם העובדה שהאתון יכולה לדבר, בכדי להדגיש שאין הדיבור גורם לעליונות האדם.

היתרון של האדם הוא במחשבתו ובכושר ההחלטה שלו. הדיבור הוא רק כלי עזר, רק סימן לכך, אך הוא כשלעצמו, איננו מוקד הייתרון. רק כאשר אדם מדבר באופן ראוי, אז הוא מבטא את האדם שבו (וכך תרגם אונקלוס על "ויהי האדם לנפש חיה" – 'רוח ממללא' – רוח מדברת). בלעם, שכוחו בפיו – כדברי חז"ל, רואה בכך את עליונותו. הקב"ה רוצה להדגיש לבלעם – הדיבור עצמו לא מהווה ייתרון – גם בהמה יכולה לדבר.

מימי ילדותי, שמעתי מאבי נ"י, שירים ממשוררים רבים, מכל גווני הקשת, הן מן המקודמים, כריה"ל ואבן גבירול, והן ממשוררים מתקופות מאוחרות, ומזמנינו. אחד השירים ששמעתי ממנו, אינני זוכר מי כתבו, אך כמדומני שנכתב לפני כמאתיים שנה, מבטא נקודה זו שעליה דיברנו:

למען לא יחשבו הכסילים כי אדם המה,

יען דבר ידברו ובפיהם אוֹמֵר,

לכן שם אלקים פה גם לבהמה,

ויפתח את פי האתון ותאמֵר.

 

זהו המסר, שרוצה התורה להעביר לבלעם בתיאור פתיחת פי האתון. יתרונו של האדם על הבהמה הוא גדול, אך הדיבור כשלעצמו איננו מהוה את היתרון. לשון אחר: התורה אומרת לבלעם במלים אלו, ש"מותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל, לבד הנשמה הטהורה".

print