ברית שלום

בתחילת פרשתנו מבטיח הקב"ה לפנחס ברית שלום (במדבר כ"ה, י-יב):

"וידבר ה' אל-משה לאמר. פינחס בן-אלעזר בן-אהרן הכהן השיב את-חמתי מעל בני-ישראל בקנאו את-קנאתי … לכן אמר הנני נתן לו את-בריתי שלום".

מדוע מקבל פנחס ברית שלום? מהי משמעות הדברים?

בסיומה של הפרשה הקודמת, עם ישראל נמשך אחר בנות מואב ובעל פעור, מתחילה מגיפה וזמרי בן סלוא שוכב עם המדיינית. בעקבות זאת, פנחס, בביטוי של מנהיגות ואחריות, הורג את זמרי ואת המדיינית.

בתחילת פרשתנו, הקב"ה אומר שבזכות מעשה פנחס, הוא לא כילה את בני ישראל. בעקבות זאת הוא מבטיח (כ"ה, יב):

"לָכֵן אֱמֹר הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שָׁלוֹם."

הבטחה זו מפתיעה, שהרי במבט ראשון, נדמה שאין קשר בין "ברית שלום", לבין מעשהו של פנחס!

רש"י מסביר שאכן אין קשר בין המעשה שפנחס עשה לבין ברית זו, אך יש קשר עם התוצאה שמעשה פנחס יצר:

"שתהא לו לברית שלום, כאדם המחזיק טובה וחנות למי שעושה עמו טובה, אף כאן פירש לו הקדוש ברוך הוא שלומותיו."

פנחס כביכול עשה טובה עם הקב"ה, וכשכר על קידוש השם קיבל ברית שלום עם הקב"ה. כנראה שמשמעות הדברים היא, שפנחס יצר קידוש השם בעולם, וממילא מקבל על כך שכר. וכך ביאר האלשיך: "כנגד מה שפרסם וקדש שמי ברבים".

החזקוני והאבן עזרא מסבירים שקיים קשר ישיר בין מעשה פנחס ובין השכר אותו קיבל. היה חשש שמא קרוביו של זמרי יתנכלו לפנחס. בנתינת "ברית שלום" אומר הקב"ה לפנחס שאין לו לפחד, כי הוא ישמור עליו וידאג לשלומו.

מו"ר הרב ליכטנשטיין זצ"ל ביאר פעם, שפנחס היה דמות של כהן, שכולה שוחרת שלום. דמות הכהן מתוארת בנבואתו של מלאכי (ב', ד-ז) כמי ש"בריתי היתה אתו החיים והשלום". על אף אישיותו המיוחדת של פנחס, הוא ידע לקום ולהילחם בשעת משבר קשה.

אולם, על אף שהתגובה הייתה מוצדקת, עדיין נותר חשש: שמא לאחר מעשה שכזה ייפגם משהו ברגישות של פנחס (חשש כזה קיים בדברי הרמב"ן בדברים כ"ג, י'.).על כן, הקב"ה הבטיח: "הנני נותן לו את בריתי שלום". פנחס יחזור לאותה עמדה רוחנית שהיה בה, ומעשה ההרג לא יפגע בו.

ניתן להוסיף על כך: דמותו של הכהן היא דמות של שלום, ולכן הוא המברך את עם ישראל בשלום "ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום". מן הסתם, פנחס גם שאב את השלום מאביו, אהרן הכהן, שהיה "אוהב שלום ורודף שלום" (אבות א').

למרות זאת, גם איש שלום צריך לעתים לצאת ולהילחם. גם איש שלום יודע, שמי שמרחם על טרוריסטים, הרי שהוא פושע וסופו לפגוע בשלום בעולם. מתוך דאגה לשלום, צריך לעתים לצאת למלחמה.

חז"ל בקידושין סו: רמזו לדבר זה, וכתבו שכהן בעל מום פסול מעבודתו, כי כהן צריך להיות "שלם" כפי שלמדנו בפנחס "הנני נותן לו את בריתי שלום" (וחז"ל קוראים זאת כמו "שלם", כי האות ו' כתובה בצורה קטועה במילה שלום).

פנחס מבטא שלמות,  וכאיש שלום, שיודע להשכין שלום ולאהוב שלום, הוא מבין שבדרך לשלום צריך לפעול גם לביעור הרע מן העולם.

יהי רצון שנזכה כולנו לברכת שלום: "ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

print